Privacyverklaring

Om u goed van dienst te kunnen zijn, leggen wij uw contactgegevens (digitaal) vast. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat wil zeggen dat wij uw gegevens alleen gebruiken voor het verlenen van onze diensten en de bijhorende administratie en dat wij uw gegevens beveiligen tegen inbreuk door derden.Van Leeuwen Bouw & Projectontwikkeling B.V. verstrekt uw persoonsgegevens en gegevens over uw project alleen aan derden indien dit wenselijk is voor een degelijke uitvoering van het werk of in de offerte fase. Met deze partijen is een verwerkingsovereenkomst gesloten, zoals vereist.

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.


Doel:

Van Leeuwen Bouw & Projectontwikkeling B.V. verwerkt, verder te noemen R.A. van Leeuwen, uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • R.A. van Leeuwen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Verwerking Persoonsgegevens:

 1. Wanneer de Opdrachtnemer (R.A. van Leeuwen) tijdens het uitvoeren van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt, zal de Opdrachtnemer (R.A. van Leeuwen) de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die volgen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. De Opdrachtnemer (R.A. van Leeuwen) informeert de Opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder verzoek en/of iedere klacht van de Toezichthoudende autoriteit of de Betrokkene ten aanzien van de Persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst.
 3. De Opdrachtnemer (R.A. van Leeuwen) verleent medewerking aan de Opdrachtgever wanneer de Betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens.
 4. De Opdrachtnemer (R.A. van Leeuwen) informeert de Opdrachtgever binnen vier werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding, wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van Persoonsgegevens met derden.
 5. De Opdrachtnemer (R.A. van Leeuwen) informeert de Opdrachtgever over het ontdekken van een mogelijk Datalek binnen 24 uur na het ontdekken ervan. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever vervolgens op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het Datalek.
 6. De Opdrachtnemer zal de volgende informatie verstrekken in geval van een Datalek:

  a. een gedetailleerde omschrijving van het Datalek;
  b. type/soort Persoonsgegevens betrokken bij het Datalek;
  c. van hoeveel personen de Persoonsgegevens betrokken zijn bij het Datalek;
  d. de identiteit van de personen betrokken bij het Datalek;
  e. de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de Betrokkenen te beperken en het Datalek te verhelpen;
  f. de oorzaak van het Datalek;
  g. de duur van het Datalek en het ontstaansmoment.

 7. De eventuele kosten die gemaakt worden om het Datalek op te lossen, komen voor rekening van degene die de kosten maakt, tenzij het Datalek is ontstaan door het niet-nakomen van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer, dan komen de kosten voor rekening van de Opdrachtnemer. Daarnaast behoudt de Opdrachtgever de mogelijkheid om andere rechtsmiddelen in te schakelen.
 8. Communicatie over het Datalek zal altijd geschieden in overleg.
 9. Wanneer de Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever eindigt, zal de Opdrachtnemer de Persoonsgegevens die hij heeft verwerkt bij het uitvoeren van de Overeenkomst opslaan in haar papieren archief en digitaal archief voor een onbepaalde tijd. Dit doen wij om deze in de toekomst te kunnen raadplegen wanneer nodig. Wanneer u wenst kunnen wij al uw gegevens vernietigen na beëindiging van de overeenkomst. Neem hiervoor contact met ons op.

Uw rechten:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door R.A. van Leeuwen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ravanleeuwen.nl.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. R.A. van Leeuwen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Klachten:

Als u klachten of complimenten heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact met ons op. Mochten wij u niet u niet naar behoren kunnen helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ons bereiken per e-mail info@ravanleeuwen.nl of telefonisch 0172 – 422 000.